Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering zal binnenkort in uw bus vallen.

Agenda jaarvergadering 21 december 2022 Dorpshuis 20 uur

Opening

Ingekomen stukken

Mededelingen

Notulen leden vergadering 8-5-2019

Jaarverslag secretaris 2019/2021

Financieel jaarverslag 2019/2021

Verslag kascommissie

Bestuursverkiezing

Leden kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering als verkiesbaar lid aanmelden.

Aftredend en herkiesbaar

Ubertus Siegers

Jaap Naerssen

Pauze

Planning 2023

               Aanpassen statuten en naam vereniging

               Notenschieten

               Koningsdag fietstocht.

               Onderhoud speeltuintje

               Aanleg jeu de boules baan

               Klootschieten

               Inventarisatie ideeën

               Nieuw logo?

Rondvraag.